Assistansersattning.com – lär dig allt om assistansersättning?

Välkommen till vår hemsida om assistansersättning

Vi hjälper dig med assistansersättning!

För att få personlig assistans behöver man ansöka om att få assistansersättning.

Vill du ansöka om assistansersättning eller någon av insatserna som vi erbjuder? Då hjälper vi dig kostnadsfritt och vet hur man gör på bästa sätt.

Det enda du behöver göra är att kontakta oss! Så sätter vi igång…

Har du personlig assistans hos en assistansanordnare men är missnöjd med din assistansersättning? Vill du ha högre assistansersättningsbelopp? Då förslår vi att du hör av dig till oss så vi kan diskutera hur vi kan gå vidare…

Assistansersättning är en förutsättning för personlig assistans

Vi en assistansanordnare i Stockholm som tillhandahåller tjänsterna personlig assistans ( personlig assistans Stockholm ), avlösning / ledsagning, boendestöd, hemtjänst och ledsagarservice av hög kvalitet.

Vi har kunder över hela Sverige men främst i Stockholm och där flest i Bromma, Hässelby-Vällingby, Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta.

Verksamhetschefen uttalar sig

”Vi står för omsorg med kvalité där assistansersättningen ska täcka kostnader för personlig assistent som hjälper dig leva ett normalt liv enligt Lss-lagen. Hos oss ska alla kunders behov ska bli sedda och hörda. Kunderna ska omvårdas på ett kärleksfullt sätt. Arbetet ska präglas av värdeorden professionell, kunskap och värme. Det är detta vår assistansersättning ska gå till. ”

assistansersattning ledsagning avlosning

Gdprutbildning
Generaldataprotectionregulation
Generaldataprotectionregulation
Generaldataprotectionregulation
Gdprkurs

 

Vad är assistansersättning?

Assistansersättningen för personlig assistans är ett bidrag till den ersättningsberättigade för kostnader denne har för sin personliga assistans. Med assistansersättningen kan den enskilde själv anställa en eller flera personliga assistenter eller mot ersättning anlita kommunen eller annan assistansanordnare som arbetsgivare för dessa.

Kunden väljer arbetsgivare för assistansersättning

Rätten att välja arbetsgivare har tillkommit för att tillförsäkra enskilda assistansberättigade självbestämmande och avgörande inflytande över utformning och innehåll i den egna assistansen. Om den enskilde önskar ha någon som han eller hon lever i hushållsgemenskap med som personlig assistent måste en fristående assistansanordnare eller kommunen vara arbetsgivare för den som utför assistansen.

Den ersättningsberättigade kan även välja att ha flera olika arbetsgivare för sin assistans. Den administrativa begränsning som finns är att Försäkringskassan, enligt RAR (Riksförsäkringsverkets allmänna råd) 2002:6 till 11 § förordningen om assistansersättning, endast bör betala ut ersättning till en person eller verksamhet. Om det inte är till den ersättningsberättigade sker utbetalningen normalt till den assistansanordnare som administrerar huvudparten av beviljade assistanstimmar.

assistansersättning personlig assistans stockholm

 

Assistansersättning och försäkringskassan samt personlig assistans Stockholm

Assistansersättning och försäkringskassan hänger ihop pga. försäkringskassan gör bedömning om hur många timmar en person med funktionsnedsättning ska få utifrån ett givet behov, detta beslut i form av pengar kallas assistansersättning. Beslutet om assistansersättning är baserat på en ansökan som oftast assistansbolaget hjälper till med. Man talar om grundläggande behov och räknar ihop det i enlighet med regler som försäkringskassan ger information om.

personlig assistans

Varför har det blivit så svårt att få assistansersättning ?

Lss branschen och framförallt affärsområdet personlig assistans har länge varit i blåsvädret i media. Detta har att göra med många olika saker. Men främst är det pga riskkapitalbolag på ett smart och retsamt sätt tjänat pengar på funktionshindrade människor och dessutom skattebetalarnas pengar. De har bl.a.använt sk. räntesnurror och fula knep för att tjäna så mycket pengar som möjligt. En annan anledning är att assistansbolag ofta gör vinster som ägarna delar ut till sig själva. Mao tjänar dem pengar på dem som har det tuffare än oss andra och då på skattebetalarna bekostnad. Fusk med assistansersättning har även i stor utsträckning förekommit och det har gjort media intresserade som ytterligare kryddat på det dåliga rykte som tyvärr branschen har inom.

Vem har rätt till assistansersättning och personlig assistans?

  1. Rätten till personlig assistans finns inskriven i LSS – lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, 9 § 2. Kommunen har ett basansvar för den personliga assistansen men stat och kommun har ett delat finansiellt ansvar. Statens ansvarstagande regleras bland annat i lag (1993:389) om assi-stansersättning, LASS. Personer som:
  2. tillhör personkretsen och
  3. har ett grundläggande behov (behov av assistans för att kunna inta måltider, klä på och klä av sig, personlig hygien, kommunicera med andra eller som har behov av annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om personen med funktionsnedsättningen) som är större än 20 timmar per vecka och som inte får sina behov tillgodosedda på annat sätt, har rätt till biträde av personlig assistent enligt 9 § 2 LSS och assistansersättning enligt LASS.

Försäkringskassan och kommun om assistansersättning för personlig assistans

Det betyder att Försäkringskassan finansierar den del av assistansen som överstiger de första 20 timmarna. Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till assistans för andra personliga behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt. Om det grundläggande behovet är 20 timmar eller lägre per vecka är det kommunen som enligt LSS är ansvarig myndighet.

Kommunen ska, när den beviljar antal timmar personlig assistans, även ta med behov av  personlig assistans för andra personliga behov utöver de grundläggande behoven. Den som beviljas personlig assistans genom kommunen kan också erhålla insatsen i form av ekonomisk ersättning. Till utformning och storlek bör den ekonomiska ersättningen följa samma principer som tillämpas av Försäkringskassan. Kommunens skyldighet att, om den inte själv tillhandahåller den personliga assistansen, ge ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för assistans ska utgå från de verkliga kostnaderna för insatsen.

Vi har kunnig personal som du gärna får ringa om du har frågor!

Avlösning och ledsagning / ledsagarservice

Avlösning för barn och ungdomar

Avlösning som är en stödinsats utförs i barnet- och ungdomens hem. Avlösning, handlar om att anhöriga erbjuds avlastning för att kunna göra egna aktiviteter, umgås med familjen eller helt enkelt göra viktiga saker som inte är i hemmet. Avlösning kan man ansöka om hos din stadsdelsförvaltning där du bor. 
Lär dig mer om avlösning för barn och ungdomar

avlösning

Ledsagarservice för barn och ungdomar

Ledsagarservice utförs av en person som kallas för ledsagare. Ledsagaren har till uppgift att stödja personer med funktionsnedsättning delta i social sammanhang eller i samhället i övrigt. Ledsagarservice är en insats som stöds av en lag som heter socialtjänstlagen även kallad SoL. Ledsagarservice kan även vara en del av stöd av lagen om stöd och service till vissa funktionshidrade, även kallad LSS. Vissa  har även valt att kalla insatsen för  ledsagarservice.
Lär dig mer om ledsagarservice för barn och ungdomar

ledsagarservice

Avlösning för vuxna i hemmet

Avlösning hemma är en stödinsats som kan ges om din anhörige eller närstående har ett stora behov av omvårdnad och omsorg. Avlösningen går ut på att anställda från hemtjänsten besöker dig och tar hand om en anhörig eller närstående och avlöser en som är behov av avlastning  i arbetet om omvårdnad.

Ledsagning för vuxna

Ledsagning handlar om att en person som blivit beviljad ansökan om ledsagning själv blir assisterad av en personlig assistent att göra en aktivitet som inte är i hemmet.
Läs mer om ledsagning för vuxna genom att trycka där nere…

 ledsagning

Boendestöd som stödinsats

Boendestöd är till för personer med psykisk eller neuropsykiatrisk  funktionsnedsättning. Ansökan görs oftast hos personens stadsdelsförvaltning och kan beviljas boendestöd i olika former. Boendestöd handlar om omvårdnad samt aktiva insatser i hemmet. Enligt socialtjänstlagen kan boendestöd vara ett gratis bistånd beroende på kommun. En del kommuner tar betalt i form av en avgift. Taxan brukar vara  i likhet med hemtjänstens taxa. Boendestöd handlar om att  biståndet för att hjälpa personen som har en psykisk funktionsnedsättning att klara sig själv att leva i sitt egna hem. Det kan handla om att få stöd i och utanför hemmet.

Boendestöd Stockholm finns för att personen ska ges möjlighet att bli del av någon gemenskap och samhället.

boendestöd

Stödinsatsen boendestöd har olika form från kommun till en annan. Det är kommunen som ska förse förse den enskilde med detta och det är inte tydligt i lagen hur stödet ska utföras, det finns alltså flera användningsområden för boendestöd.  Insatsen boendestöd är kopplat till flera myndighetsorgan bl.a.  hos Socialpsykiatrin eller Vård & Omsorg.

Från den  1 oktober 2008 började även Boendestöd vara en del av insatserma o Lss. Flera som tillhör Lss har möjligheten att kunna ansöka om att få  boendestöd. Ansökan beviljas då av SOL. Socialtjänstlagen.